ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANLIĞI
> FAALİYETLER
Deprem ve Zemin İnceleme Şube Müdürlüğü Çalışmaları

 

1-Zemin Etüt Çalışmaları

Erzurum ili sınırlarında yapılan tüm inşaat faaliyetlerine inşaatların statik projelerine veri sunulması ve ruhsat alınması amacıyla hazırlanan Zemin Etüt Raporlarında tespit ettiğimiz eksikliklerin giderilmesi, uygulamada teknik birliğin ve belediyemizce düzenli kontrolün sağlanabilmesi için ‘‘Zemin ve Temel Etüdü Raporlarına Ait Teknik Şartname’’ tarafımızca hazırlanmış olup il genelindeki tüm zemin etüt çalışmaları bu şartname doğrultusunda yapılmaktadır.

http://www.erzurum.bel.tr/DOSYA/Erz_B.B._Teknik_Sartnamesi.pdf

Hazırlanan bu teknik şartname ile her türlü inşaat faaliyetlerinde, yapının imar ve vaziyet durumuna göre arazi çalışmaları şekillendirilmiş, uygulanan metot ve yöntemler düzenli bir sistem içerisinde yürütülmeye başlanmıştır.

Deprem ve Zemin inceleme Şube Müdürlüğümüzce;

  • İlimizdeki tüm parsele esas zemin etüt raporları jeolojik, jeofizik ve jeoteknik açıdan teknik personelimizce inceleme, gerektiğinde önerilerde bulunma ve onaylama işlemleri;
  • Erzurum Büyükşehir Belediyesince ilan edilen Kentsel Dönüşüm Alanlarında imar planlarına ve parsele esas olmak üzere jeolojik ve jeoteknik çalışmalar;
  • Erzurum Büyükşehir Belediyesince yapılan yol, köprü, tünel, gölet, doğalgaz geçiş güzergâhları  vb. yatırımlarının zemin araştırmaları yapılmakta veya yaptırılmaktır.

 

Zemin ve Temel Etütleri İçin Kontol Şeması

 

Arazi Kontrolünden Fotoğraflar

 

2-Sondaj ve Sismik Kontrolü

Zemin etütlerin arazi çalışmalarını oluşturan sondaj ve sismik çalışmalarının arazi kontrolünü ilçe belediyelerince sağlanmakta olup yerinde tespiti yapılan sondaj derinliği ve sismik ölçümlerin tutanak ile tarafımıza ibraz edilmesi sağlamaktadır. Bunun yanında güvenli bulunmayan çalışmaların arazi kontrolüne teknik personelimizde dâhil olmaktadır.

 

Arazi Kontrol Tutanağı

 

3-Teknik Geziler- Raporlama

Belediyemiz sınırları içerisinde kontrolsüz yapı ve arazi kullanımı sebebiyle bilhassa doğal afet tehlikesi mevcut olan ve yapılaşma merkezlerine yakın olan arazilerde meydana gelmiş veya uzun vadede meydana gelebilecek doğal afet risklerinin minimuma indirilmesini amaçladığımız teknik gezilerimiz ve sonrasında hazırladığımız teknik rapor doğrultusunda gerekli daire başkanlıklarımız ve ilgili ilçe belediyeleri bilgilendirilerek alınması gereken önlemler hakkında detaylı bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır. Aşağıda bu çalışmalardan birkaç örnek verilmiştir.

  • Pazaryolu İlçesi Gölyanı Köyünde Heyelan Tehlikesi tespit edilen Köy Camisinde Arazi İncelemesi yapılıp hazırlanan raporda alınması gereken önlemler belirtilip kırsal daire başkanlığımız ve Pazaryolu belediyemiz bilgilendirmiştir.

 

  • Pazaryolu İlçesi Kılıçcı- Meşebaşı- Karakoç Köyünde yapılması düşünülen Gölet Alanı Arazi İncelemesi yapılıp gölet için uygun görülen arazi seviyeleri tespiti ile kırsal daire başkanlığımız bilgilendirmiştir.

 

  • Tortum İlçesinde meydana gelen Kaya Düşmesi Alanı incelenerek teknik rapor hazırlanmıştır.

 

  •  Oltu İlçesinde Yapılacak Olan Fuar Alanı için Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ile Jeolojik arazi arazi incelemesi yapılmıştır.

 

4- Deprem Bilinci, Mevzuat Çalışmaları ve Jeolojik Araştırmalar

Deprem bilincinin gelişmesine yönelik ulusal ve uluslar arası düzeyde, panel, konferans, seminer vb etkinlikler düzenleyerek, depremle ilgili bilgilendirici kitapçık, broşürler ve eğitim çalışmaları hazırlanması devam etmektedir. İlçe belediyelerinde görevli personelin Doğal afet riskleri ve hatalı imar uygulamaları için erken uyarı sistemi olarak gördüğümüz zemin etüt çalışmalarının mevzuata uygun denetlenmesi yönünde bilgilendirme yazıları, toplantı ve seminer çalışmaları yapılmaktadır.

 

Erzurum ve Çevre İllerde Meydana Gelen Büyük Depremler

 

Erzurum İl Merkezi ve Çevresinde Bulunan Fay Hatları (MTA)

 

Erzurum Çevresinin Genel Jeoloji Haritası (MTA)

 

1/5000 Ölçekli nazım imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu Erzurum İl Merkezi  Yerleşime Uygunluk Haritası

 

ERZURUM İLİ DEPREM BÖLGELERİ HARİTASI