..::EBB İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI ::..
    İLETİŞİM
 
 
  BELEDİYE ANASAYFA   İÇ DENETİM ANASAYFA
 
 

 BELEDİYELERDE SEÇİLMİŞLERİN MALİ HAKLARI

BELEDİYELERDE SEÇİLMİŞLERİN MALİ HAKLARI

Belediyeleri; belde sakinlerinin mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulu esasları kanunla belirtilen ve karar organları, yine kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan kamu tüzel kişileridir şeklinde tanımlayabiliriz. Yaptığımız tanımdan da anlaşılacağı üzere belediyelerin karar ve yürütme organları seçimle işbaşına gelmektedir.

Belediyelerin karar ve yürütme görevlerini yerine getiren ve belediyelerde seçilmişler biçiminde tabir ettiğimiz kişiler; belediye başkanı, meclis üyeleri, meclis tarafından seçilen encümen,  seçilmiş başkan yardımcısı ve belediye başkan vekilinden oluşmaktadır.

Belediye Başkanı

Belediye başkanın mali haklarını; başkan ödeneği, encümen ödeneği ve huzur hakkı, olmak üzere üç kısımda ele alabiliriz.

Belediye başkanının özlük hakları 5393 Sayılı Belediye Kanununun 39 uncu maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre  belediye başkanına belediye nüfusuna göre 70.000 ile 230.000 arasında değişen gösterge rakamlarının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt olarak ödenir. Ayrıca belediye başkanının görevli, izinli ve hasta bulunduğu sürelerde ödeneği kesilmez. Belediye başkanlığı yapmış olanların, personel kanunlarına tâbi bir kadroya atanmaları hâlinde belediye başkanlığında geçen süreleri memuriyette geçmiş sayılır.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 33 üncü maddesinde “Belediye encümeni, belediye başkanının başkanlığında... oluşur.” denilmektedir. Aynı kanunun 36 ıncı maddesinde ise belediye encümeni başkan ve üyelerine, belediye nüfusuna göre 3.500 ile 7.500  arasında değişen gösterge rakamlarının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek verileceği belirtilmiştir. Bu iki madde birlikte ele aldığımızda ise belediye başkanının encümen ödeneği alabileceği sonucunu çıkartabiliriz.

Diğer bir husus da belediye başkanına ödenen huzur hakkıdır. Belediye başkanına huzur hakkı ödenebileceği 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19 ve 32 inci maddelerinin birlikte incelenmesi sonucunda görülebilmektedir. 19 uncu maddenin üçüncü fıkrasında “Meclise belediye başkanı, katılamaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da katılamaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Ancak yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır.” denilmektedir.Buradan meclisin doğal başkanının belediye başkanı olduğu sonucuna varmaktayız. 32 inci maddede ise meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödeneceği belirtilmiştir.Bu maddede belirtilen meclis başkanı ifadesi belediye başkanını kastettiğinden dolayı belediye başkanı fiilen başkanlık ettiği toplantı günü üzerinden huzur hakkı alacaktır.

Belediye Meclisi Üyeleri

Belediye Kanununun 32 inci maddesinde “Meclis başkan ve üyelerine, meclis ve komisyon toplantılarına katıldıkları her gün için, 39 uncu madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir. Huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 20, 24 ve 25 inci maddelerde belirtilen toplantı günü sayısından fazla olamaz ve meclis üyelerine aynı gün için birden fazla huzur hakkı ödenemez.” denilmektedir.

Huzur hakkı 39 uncu madde gereğince belediye başkanına ödenen brüt  ücretin otuza bölünmesi sonucu bulunacak günlük brüt ücretin 1/3 ünü geçmemek üzere meclis tarafından belirlenen tutarda ödenir. Ödeme anında, bordro üzerinden vergileri kesilir.

Huzur ücretinin aylık sınırı ise bütçe görüşmelerinin yapıldığı ay ve diğer aylar olarak farklılık göstermektedir.

Bu süreler bütçe görüşmelerinin yapıldığı ayda imar komisyonunda da görevli bir meclis üyesi en fazla 20 + 10=30 gün üzerinden huzur ücreti ödenir. Öte yandan  bütçe görüşmelerinin yapıldığı ayda imar dışındaki diğer  komisyonların birinde görevli meclis üyesi ise en fazla 20+5 =25 gün üzerinden huzur ücreti alabilecektir.

Bütçe görüşmelerinin yapılmadığı dönemde imar komisyonunda da görevli bir meclis üyesinin en fazla 5+10=15 gün üzerinden huzur hakkı alması mümkündür. Yine bu dönemde imar komisyonu dışında görev yapan bir meclis üyesi en fazla 5+5=10 gün huzur ücreti alabilecektir.

Belediye Encümeni  Üyeleri

Belediye encümenine verilecek ödenek 5393 sayılı kanunun 36 ıncı maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede “Belediye encümeni başkan ve üyelerine, nüfusu 10.000e kadar olan belediyelerde (3.500), nüfusu 10.001-50.000e kadar olan belediyelerde (4.500), 50.001-200.000e kadar olan belediyelerde (6.000) ve 200.001in üzerinde olan belediyelerde ise (7.500) gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda aylık brüt ödenek verilir.” denilmektedir.

Seçilmiş Başkan Yardımcısı

5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin 5 inci fıkrası gereğince meclis üyelerinin belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirilmesi mümkündür. Bu maddeye göre; ” Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir. Bu şekilde görevlendirme, memuriyete geçiş, sözleşmeli veya işçi statüsünde çalışma dâhil ilgililer açısından herhangi bir hak teşkil etmez ve belediye meclisinin görev süresini aşamaz. Sosyal güvenlik prim ve benzeri giderlerden kurum karşılıkları belediye bütçesinden karşılanır. “denilmektedir.

Belediye Başkan Vekili

5393 sayılı Belediye Kanununun 40 ıncı maddesinde belediye başkan vekilinin yetkileri, ödeneği ve hangi durumlarda görev yapacağı düzenlenmiştir. Bu maddeye göre; belediye başkanı izin, hastalık veya başka bir sebeple görev başında bulunmadığı hâllerde, bu süre içinde kendisine vekâlet etmek üzere, belediye meclisi üyeleri arasından birini başkan vekili olarak görevlendirir. Başkan vekiline, görev süresince başkana ödenen aylık brüt ödeneğin gün hesabı üzerinden ödenek verilir.

Ayrıca Belediye Başkan Yardımcısına verilen ödenek, hizmet karşılığında yapılan bir ödeme olup, bu ödemenin yapılabilmesi söz konusu hizmetin bilfiil yapılmasına, bir başka deyişle görev başında bulunulmasına bağlıdır. Dolayısıyla, başkan vekilliği yapılan dönemde, belediye başkan yardımcılığı görevini fiilen yerine getirmeyen ilgiliye aynı dönem için hem başkan ödeneği hem de başkan yardımcısı ödeneği verilmesinin mümkün olmadığı hakkında Sayıştay kararı bulunmaktadır.

 

MAL VE HİZMET ALIMLARINDA İŞ ARTIŞI VEYA İŞ EKSİLİŞİ

DOĞRUDAN TEMİN VE PARASAL SINIRLAR

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ

VERGİ TEVKİFATI NEDİR

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NUN 9. MADDESİ BAĞLAMINDA HİZMET VE İŞGÜCÜ TEMİNİNDE SORUMLULUK UYGULAMASI VE TEVKİFAT ORANLARI

KAMU KURUMLARI İHALE KANUNUNA UYMUYOR?

BELEDİYELERDE SEÇİLMİŞLERİN MALİ HAKLARI

BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ

KAMUDA DENETİM ORGANLARI VE GÖREVLERİ

MEMURUN HARCIRAH VE YOLLUĞU

ÜST YÖNETİCİ HARCAMA YETKİLİSİ OLABİLİR Mİ

BELEDİYELERDEKİ DENETİM KOMİSYONLARI

KAMUDA HEDİYELEŞME VE RÜŞVET

 
 
   

 

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (C) 2010
erzurum-bld.gov.tr