..::EBB İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI ::..
    İLETİŞİM
 
 
  BELEDİYE ANASAYFA   İÇ DENETİM ANASAYFA
 
 

 VERGİ TEVKİFATI NEDİR

Genel kural, gelirin yıllık olması ve mükellef tarafından verilecek yıllık beyannameye göre tarh ve tahakkuk ettirilmesi olmakla birlikte bir kısım gelir unsurları bu gelirleri mükellefe sağlayan vergi sorumlularınca, bunların beyan edilmesi beklenmeksizin kesintiye tabi tutulmakta ve mükelleflere sağlanan istihkaktan kesilen vergiler, verginin ödenmesi bakımından alacaklı vergi dairesine ödenmekte, yani bu vergilerin ödenmesiyle ilgili olarak kesintiyi yapanlar ilgili vergi dairesine muhatap olmaktadır. Bu işleme ‘vergi kesintisi denilmektedir. Vergi kesintisi esas itibariyle önceden tahsil işlemi olup, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben ve nispi vergi esasına göre yapılmaktadır.

Daha açık bir deyimle, yıllık beyannamede gösterilen gelire dahil kazanç ve iratlardan Gelir Vergisi Kanununa göre kesilmiş bulunan vergiler beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisine mahsup edilecektir. Mahsubu yapılan miktar eğer Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesine göre yapılmış vergi kesintisi niteliğinde ve beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden fazla ise aradaki fark vergi dairesince mükellefe bildirilir ve mükellefin tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaatı üzerine kendisine red ve iade olunur. (Gelir Vergisi Kanunu Md.121).

Mahsup işlemi açısından bakıldığında ise vergi kesintisi, verginin önceden tahsil edilmesi, yahut da sorumluları tarafından önceden ödenmesi özelliğini taşır. Ancak kesinti yoluyla ödenen vergilerde istihkak sahipleri ayrıca yıllık beyanname vermeye mecbur değillerse, tevkifatın ilgili bulunduğu dönemler vergilendirme dönemi sayılır ve kesilen veya kesilmesi gereken vergiler yıllık verginin yerine geçer. (Gelir Vergisi Kanunu Md.108/4). Bu yönüyle vergi kesintisi nihai bir vergileme özelliği taşır. Hangi hallerde beyanname verilmeyeceği ve gelirin toplanmayacağı Gelir Vergisi Kanununun 86 ncı maddesinde sayılmıştır.

GELİR  VERGİSİ  TEVKİFAT  TABLOSU

1

SERSEST MESLEK ÖDEMELERİNDE(01/01/2004 TARİHİNDEN İTİBAREN)

 

a)

18. Madde Kapsamına Giren Serbest Meslek Kazançlarından

%17

b)

Diğerlerinden

%22

2

YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE ÖDENEN İSTİHKAK BEDELLERİ ÜZERİNDEN

%  3

3

70’İNCİ MADDE  DE YAZILI MAL VE HAKLARIN KİRAYA VERİLMESİNDE YAPILAN ÖDEMELERDEN (01/01/2004 TARİHİNDEN İTİBAREN)

%  22

4

VAKIFLAR VE DERNEKLERE AİT GAYRİMENKULLERİN KİRALANMASI KARŞILIĞINDA YAPILAN ÖDEMELERDEN  (01/01/2004 TARİHİNDEN İTİBAREN)

%  22

5

KOOPERATİFLERE AİT GAYRİMENKULLERİN KİRA ÖDEMELERİNDEN (01/01/2004 TARİHİNDEN İTİBAREN)

%  22

 

MAL VE HİZMET ALIMLARINDA İŞ ARTIŞI VEYA İŞ EKSİLİŞİ

DOĞRUDAN TEMİN VE PARASAL SINIRLAR

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ

VERGİ TEVKİFATI NEDİR

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NUN 9. MADDESİ BAĞLAMINDA HİZMET VE İŞGÜCÜ TEMİNİNDE SORUMLULUK UYGULAMASI VE TEVKİFAT ORANLARI

KAMU KURUMLARI İHALE KANUNUNA UYMUYOR?

BELEDİYELERDE SEÇİLMİŞLERİN MALİ HAKLARI

BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ

KAMUDA DENETİM ORGANLARI VE GÖREVLERİ

MEMURUN HARCIRAH VE YOLLUĞU

ÜST YÖNETİCİ HARCAMA YETKİLİSİ OLABİLİR Mİ

BELEDİYELERDEKİ DENETİM KOMİSYONLARI

KAMUDA HEDİYELEŞME VE RÜŞVET

 
 
   

 

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (C) 2010
erzurum-bld.gov.tr