..::EBB İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI ::..
    İLETİŞİM
 
 
  BELEDİYE ANASAYFA   İÇ DENETİM ANASAYFA
 
 

 MAL VE HİZMET ALIMLARINDA İŞ ARTIŞI VEYA İŞ EKSİLİŞİ

MAL VE HİZMET ALIMLARINDA İŞ ARTIŞI VEYA İŞ EKSİLİŞİ

4734 Sayılı Kanun kapsamındaki idarelerin her türlü mal ve hizmet alımları, bu Kanun kapsamında temin edilmekte ve 4735 Sayılı Kanun hükümlerine göre sözleşmeye bağlanmaktadır. Sözleşmenin uygulanması sürecinde iş artışı ve/veya iş eksilişi sözkonusu olabilmektedir. İdareler açısından her zaman karşılaşılması mümkün olan konuda 4735 Sayılı Kanunda uygulamayı kolaylaştırıcı aşağıdaki düzenlemeler yer almıştır.
İŞ ARTIŞI, İŞ EKSİLİŞİ:
4735 Sayılı Kanun kapsamında düzenlenecek sözleşmelerde , sözleşme bedelinin, türünün ve süresinin belirtilmesi zorunludur(4735/7-e). Ancak sözleşmede belirtilen bedel ile işin tamamlanması her zaman mümkün olmayabilir. Sağlık Yayıncılık
Sözleşmede öngörülen bedelin üzerinde iş yaptırılmasının (mal veya hizmet alımı miktarında artış ) zorunlu olması halinde iş artışı, işin sözleşmede öngörülen bedelin altında bir bedelle gerçekleşeceğinin anlaşılması halinde iş eksilişi söz konusu olmaktadır. Sözleşme kapsamında ilave iş yaptırılması veya iş eksilişi ve işin tasfiyesi için bazı şartların varlığı halinde mümkün olabilmektedir. 4734-4735 Sayılı Kanunlarda ve ikincil mevzuatta (Yönetmelikler, standart formlar) mal ve hizmet alımlarında sözleşme bedelinin % 20 sine varan oranda iş artışına ilişkin düzenlemeler mevcut iken , mal alımlarında iş eksilişine ilişkin bir düzenleme yer almamıştır.
Toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme yapılacak mal veya hizmet alımı ihalelerinde iş artışı veya azalışına ilişkin düzenlemelere yer verilmeyecek ve tip idari şartnamelerdeki ilgili bölüm boş bırakılacaktır.
İŞ ARTIŞI VE İŞ EKSİLİŞİ UYGULAMASINDA GEREKLİ ŞARTLAR:
Mal ve hizmet alımlarında sözleşmelerinde öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olması halinde, artışa konu olan iş ;
a) Sözleşmeye esas proje içinde kalması ,
b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması ,
c) Birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilmiş olması,
d) Sözleşme bedelinin %20 sine kadar oran dahilinde olması
halinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir.
İşin yukarıdaki şartlar dahilinde tamamlamayacağının anlaşılması halinde , artış yapılmadan, işin tamamı ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak tamamlanır ve hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Hizmet alımlarında işin sözleşme bedeline göre %20 oranında azalış gösterdiği durumlarda yüklenici idarenin bu yöndeki talebini karşılamak zorundadır. Yüklenici %20 oranındaki iş azalışından dolayı idareden yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici karı için bir karşılık isteyemez . Ancak sözleşme bedelinin % 80 inden daha düşük bir bedelle tamamlanacağı anlaşılan işlerde yüklenici iş bitirmek zorunda olup, gerçek giderleri ve yüklenici karına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80 i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5 i kabul tarihindeki fiyatlar üzerinden kendisine ödenir.
SONUÇ:
4735 Sayılı Kanun kapsamında yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin tip idari şartnamelere birim fiyat sözleşme yapmak koşuluyla, mal ve hizmet alımlarında sözleşme bedelinin % 20 oranından fazla olmamak kaydıyla iş artışı yapılabileceğine veya hizmet alımlarında sözleşme bedelinin % 20 oranında iş azalışına ilişkin hükümlerin konulması ve uygulanması mümkündür. Bu konuda takdir yetkisi idareye aittir.

 

MAL VE HİZMET ALIMLARINDA İŞ ARTIŞI VEYA İŞ EKSİLİŞİ

DOĞRUDAN TEMİN VE PARASAL SINIRLAR

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI TEBLİĞİ

VERGİ TEVKİFATI NEDİR

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NUN 9. MADDESİ BAĞLAMINDA HİZMET VE İŞGÜCÜ TEMİNİNDE SORUMLULUK UYGULAMASI VE TEVKİFAT ORANLARI

KAMU KURUMLARI İHALE KANUNUNA UYMUYOR?

BELEDİYELERDE SEÇİLMİŞLERİN MALİ HAKLARI

BELEDİYE İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ

KAMUDA DENETİM ORGANLARI VE GÖREVLERİ

MEMURUN HARCIRAH VE YOLLUĞU

ÜST YÖNETİCİ HARCAMA YETKİLİSİ OLABİLİR Mİ

BELEDİYELERDEKİ DENETİM KOMİSYONLARI

KAMUDA HEDİYELEŞME VE RÜŞVET

 
 
   

 

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (C) 2010
erzurum-bld.gov.tr