ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
> BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 (Mehmet Alper ÖZCAN) (Kadrolu, Memur)

SORUMLULUK

Daire Başkanına karşı 1. dereceden sorumludur.

GÖREVİN KAPSAMI

Belediye bünyesinde yürütülen Coğrafi Bilgi Sistemleri işlemlerini yapmak, yürütmek ve koordinasyonunu sağlamak.

 

GÖREVİN İÇERİĞİ

 

 • Daire Başkanı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, bağlı personele görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili konularda emir ve talimatlar vermek,
 • Görev alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları takip etmek, uygulanabilir gelişmeleri Daire Başkanına bildirmek,
 • Müdürlüğü ile ilgili arşiv çalışmalarını ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmek,
 • Personelin yıllık izinlerini düzenlemek ve Daire Başkanının onayına sunmak,
 • Müdürlüğü ile ilgili bilgi edinme başvurularını cevaplamak ve takibini yapmak,
 • Çalıştırılan personelin takip ve kontrollerinin yapılarak puantajlarını hazırlamak,
 • CBS teknolojileri ile her türlü coğrafi referanslı bilginin etkin olarak elde edilmesi, depolanması, güncellenmesi, kullanılması, analizi ve görüntülenmesi için bilgisayar donanımı, yazılımı, personel ve yöntemlerin organize olarak bir araya toplanmasını sağlamak,
 • Belediye sınırlarında bilgisayar ortamında üretilmekte olan haritaları (hâlihazır, imar, kadastro, uydu fotoğrafları, altyapı haritaları vb.) ilgili metinsel (mülkiyet, adres, arazi kullanımı, ulaşım, nüfus vb.) verilerle ilişkilendirerek, verilerin kolay ve doğru kullanımını sağlayarak belediyeler ve diğer kamu kurum/kuruluşların sorumluluğunda olan kente ait altyapı ve üstyapı yatırımlarının daha çabuk, daha ekonomik ve en doğru şekilde planlanmasına ve koordinasyonuna imkân sağlamak,
 • Belediye sınırlarında UVDF standartlarında harita bilgilerinin bütünlüğünü sağlamak.
 • Dünya genelinde GIS olarak adlandırılan CBS ile ilgili gelişmeye dayalı yerel yönetim stratejisinde kentlerin planlanması, planlanmış olanların analiz ve sentez uygulanmasını yapmak,
 • CBS ve diğer bilgi sistemlerinin entegrasyonunu sağlamak,
 • CBS uygulamalarını web üzerinden vatandaşın kullanımına sunmak,
 • Farklı kurum ve kuruluşlarca üretilen ve farklı kuruluşların yetki ve sorumluluğu altında bulunan verilerin üretimini, standartların oluşturulmasını, tüm kuruluşlar arasında paylaşımını ve kullanımını sağlayacak ilkelerin tespit edilerek gerekli yasal ve organizasyonel düzenlemelerin yapılmasını sağlamak. Bilgi paylaşım protokolleri yapılması için çalışmalar yapmak,
 • Bilgi teknolojilerini yakından takip ederek bu alandaki gelişmelerin sisteme aktarılmasını sağlamak,
 • Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalelere ait teknik şartnameleri hazırlamak ve komisyonların kurulmasında yer almak,
 • Yazışmaları yürürlükteki kurallara uygun olarak yerine getirerek, yetkililerce imzalanmasını müteakip ilgili birimlere ulaştırmak,
 • Müdürlüğün mal ve hizmet taleplerini, takiplerini ve ödeme emri işlemlerini yapmak,
 • İhtiyaç duyulan kırtasiye, büro malzemeleri ve eşyanın temini tevzii işini yapmak,
 • İlgili birimlerle işbirliği içinde ihale ve satın alma taleplerini hazırlamak ve işlemlerini yürütmek,
 • Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak,
 • Mesaiye riayet etmek, çalışma saatlerini etkin ve verimli kullanmak, çalışma arkadaşlarıyla uyumlu olmak, kılık ve kıyafet yönetmeliğine uymak,
 • Başkan, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları tarafında verilen konusu ile diğer işleri yapmak.