ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANLIĞI
> Duyurular
İMAR UYGULAMASI İHALESİ

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM  DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Erzurum  İli, Yakutiye İlçesi, Kavak ve İstasyon Mahallelerinde 1nolu düzenleme bölgesinde yaklaşık 51 hektarlık alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18 madde uygulamasının yapılması 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre le ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1-İdarenin

a) Adresi : Atalar Mahallesi, Cemal Gürsel Cd., 25100 Yakutiye/Erzurum

b) Telefon ve faks numarası : 462 444 16 25  

c) Elektronik Posta Adresi ebb@erzurum.bel.tr

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Erzurum  İli, Yakutiye İlçesi, Kavak ve İstasyon Mahallelerinde  1 nolu düzenleme bölgesinde yaklaşık 51 hektarlık alanda 3194 sayılı İmar Kanununun 18 madde uygulamasının yapılması

b) Yapılacağı yer : Erzurum  İli, Yakutiye İlçesi, Kavak ve İstasyon Mahalleleri

c) Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 210 (iki yüz on) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati : 12.05.2017 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği teklif mektubu.

4.1.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Bu madde boş bırakılmıştır.

4.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Bu ihalede 3194 sayılı İmar Kanunun 18. madde uygulaması veya 3194 sayılı İmar Kanunun 18. madde uygulaması ile 2981/3290 sayılı Yasanın Ek-1. madde uygulaması veya 2981/3290 sayılı Yasanın 10-c madde uygulaması veya parselasyon planları yapılması işleri benzer iş olarak kabul edilecektir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığına Atalar Mahallesi, Cemal Gürsel Cd., 25100 Yakutiye/Erzurum  adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. Bu madde boş bırakılmıştır.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.