ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
> BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

(Serkan ÇEKİÇ) (Kadrolu, Memur)

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 

SORUMLULUK

Daire Başkanına karşı 1. dereceden sorumludur.

 

GÖREVİN KAPSAMI

Belediye bünyesinde yürütülen bilişim teknolojileri işlemlerini yapmak, yürütmek ve koordinasyonunu sağlamak.

 

GÖREVİN İÇERİĞİ

 

 • Daire Başkanı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, bağlı personele görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili konularda emir ve talimatlar vermek,
 • Görev alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları takip etmek, uygulanabilir gelişmeleri Daire Başkanına bildirmek,
 • Müdürlüğü ile ilgili arşiv çalışmalarını ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmek,
 • Personelin yıllık izinlerini düzenlemek ve Daire Başkanının onayına sunmak,
 • Müdürlüğü ile ilgili bilgi edinme başvurularını cevaplamak ve takibini yapmak,
 • Çalıştırılan personelin takip ve kontrollerinin yapılarak puantajlarını hazırlamak,
 • Belediyede mevcut birimlerin yazılım ve donanım taleplerini karşılamak ve yazılım, donanım ihtiyaçları ile ilgili teknik destekte bulunmak,
 • Bilgisayar ve ekipmanları ile yazıcılar ve kesintisiz güç kaynaklarının bakım ve tamirlerini yapmak veya yaptırmak,
 • Belediyede mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların bakım ve güncellemelerini yapmak ve yaptırmak,
 •  
 • Belediye ile diğer ilgili kurumlar arasında Network veri hatlarını kurarak bilgi alışverişini sağlamak,
 • Birimler arası bilgi akışını network aracılığı ile sunmak ve aradaki yazışmalar ve zaman kaybının en aza indirilmesini sağlamak,
 • Belediye birimlerinin tüm bilgisayar ve bilgisayar yan ürünlerinin, gelişen bilişim teknolojisi doğrultusunda donanım ve yazılım ihtiyaçlarının değerlendirmesini yapmak,
 • Birimlere gerekli teknik desteği sağlamak ve ilgili birimlerle koordineli çalışmasının teminine yardımcı olmak,
 • Dış ve iç birimlerin network hatlarını kurmak,
 • Güvenlik kameraların kurulumunu yapmak, yaptırmak arızalarını gidermek ve aktif olarak çalışmasını sağlamak,
 • Büyükşehir Belediyesinin yetkili olduğu il sınırları içerisindeki tüm alanlarda, her türlü kablosuz haberleşme sistem ve ekipmanlarına ait (Gsm Baz İstasyonu, Wi-Fi, WiMAX vb.) kurulumları teknik açıdan değerlendirmek, ilgili Belediye birimlerine teknik destek vermek,
 • Akıllı Bina Otomasyon Sistemlerinin kurulması, ilgili ekipmanların bakım ve onarımının yapılması ve işler halde tutulması,
 • Talep edildiğinde, elektronik sistemler hakkında gelişen bilişim teknolojileri doğrultusunda teknik destek ve rapor vermek, kurulumuna ve devreye alınmasına destekte bulunmak,
 • Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalelere ait teknik şartnameleri hazırlamak ve komisyonların kurulmasında yer almak;
 • Yazışmaları yürürlükteki kurallara uygun olarak yerine getirerek, yetkililerce imzalanmasını müteakip ilgili birimlere ulaştırmak,
 • Müdürlüğün mal ve hizmet taleplerini, takiplerini ve ödeme emri işlemlerini yapmak,
 • İhtiyaç duyulan kırtasiye, büro malzemeleri ve eşyanın temini tevzii işini yapmak,
 • İlgili birimlerle işbirliği içinde ihale ve satın alma taleplerini hazırlamak ve işlemlerini yürütmek,
 • Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak,
 • Mesaiye riayet etmek, çalışma saatlerini etkin ve verimli kullanmak, çalışma arkadaşlarıyla uyumlu olmak, kılık ve kıyafet yönetmeliğine uymak,
 • Başkan, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları tarafında verilen konusu ile diğer işleri yapmak.

 

TEKNİK BÜRO PERSONELİ

(Olcay Ozan DİKBAŞ, Özkan YEŞİLYURT (2 Adet Hizmet Alımı), Orhan YILDIZ (İşkur))

SORUMLULUK

Şube Müdürlerine karşı 1. dereceden sorumludur.

 

GÖREVİN KAPSAMI

Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen işlere ait teknik desteği ve iş gücünü sağlamak, 

 

GÖREVİN İÇERİĞİ

 • Şube Müdürleri tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, bütün çalışmaları mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütmek,
 • Birimlerin donanım (PC, yazıcı vb.) ihtiyaçlarının belirlenmesine, kurulmasına ve devreye alınmasına destekte bulunmak,
 • Donanım ve yazılımların bakımlarını yapmak, faal halde bulundurmak ve gerektiğinde ihale yoluyla yaptırmak için Şube Müdürüne bildirmek,
 • Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak,
 • Sistemin teknolojik gelişme doğrultusunda büyümesini sağlamak,
 • Müdürlüğün malzeme ikmal ve stok kontrolünü yapmak, teminini sağlamak,
 • Veri güvenliğini sağlamak ve uygulamak,
 • Sürekli internette araştırma yaparak teknolojideki gelişmeleri takip etmek ve belediyenin teknolojiden en iyi şekilde yararlanması için Daire Başkanı ve Şube Müdürüne tekliflerde bulunmak,
 • Başkanlık oluru ile alınan bilgisayar ve diğer ekipmanların, alınan malzemelerin şartnameye uygun olup olmadığını kontrol etmek,
 • Sistem odasında bulunan sunucu, network ve anahtarların bakımını, onarımını ve tamirini yapmak,
 • Birimlerden gelen arızalı bilgisayarların arıza tespitini yapmak, tamirini yapmak ve teslim etmek,
 • Yeni yapılan ve ağı olmayan binaların network ağını kurmak,
 • Sistemin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli emniyet tedbirlerini almak ve uygulamak,
 • Mesaiye riayet etmek, çalışma saatlerini etkin ve verimli kullanmak, çalışma arkadaşlarıyla uyumlu olmak, kılık ve kıyafet yönetmeliğine uymak.