ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI
> Birimlerimiz
Görevler

 

  • Çevrenin korunması, iyileştirilmesi konusunda plan, proje, etüt, inceleme ve araştırma yapmak, yaptırmak ve uygulanmasını sağlamak,
  • Müdürlüğe havale edilen plan, proje, etüt, araştırma ve incelemelerin standartlara ve bilimsel esaslara uygunluğunu kontrol etmek, gerekli görülenlerin uygulanmasını sağlamak,
  • Belediye sınırlan içerisine giriş yapan ve Belediye sınırlan içerisinde satılan katı ve sıvı yakıtları denetlemek, numune almak, analizlerini yapmak, yaptırmak, standartlara uygun olmayanlar hakkında yasal işlem yapmak, yaptırmak,
  • Belediye sınırlan içerisinde çevre hava kalitesinin; ölçümünü yapmak, yaptırmak, ölçüm sonuçlarım yayınlamak ve gerektiğinde talepte bulunan kişi, kurum ve kuruluşlara vermek, hava kalitesinin iyileştirilmesi için işletmeler, kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak,
  • Patlayıcı, yamçı ve tehlikeli kimyasalların üretim ve depolama yerlerini tespit etmek ve bunlara ilişkin ilgili mevzuat gereği yasal işlem yapmak,
  • Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi için gürültü ile ilgili plan ve proje geliştirmek, gürültü kirliliğini izlemek, gürültüye neden olan işyerlerinin, binaların vs. denetimim yapmak, gerekli önlemleri aldırmak ve gürültüye neden olanlar hakkında idari yaptırım uygulamak,
  • Çevre Koruma Müdürlüğü Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları’nda ilgili mevzuatlara göre hizmet vermek, geliştirmek ve gerekli analizleri yapmak,
  • Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının; çevre ve insan sağlığına olumsuz, etkilerini gidermek için etüt, plan ve proje geliştirmek, ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlamak, gerekli izinleri vermek, kontrolünü ve denetimini yapmak, yasal işlem uygulamak,
  • Bitkisel atık yağların Bakanlıktan lisanslı kuruluşlar ile sözleşme yapılarak toplanmasını sağlamak amacıyla; gerekli denetimleri yapmak, yasal işlem uygulamak, bitkisel atık yağlar ile ilgili çalışmaları ve kontrolleri yapmak,
  • Atık yağların çevreye zarar vermeyecek şekilde ve mevzuata uygun olarak kontrol edilmesi, denetlenmesi ve izlenmesini sağlamak,
  • Araç egzozlarından çıkan gazi arm hava kalitesine olumsuz etkisini sınırlamak için gerekli çalışmaları yapmak, araç trafik seyrinin hava kalitesini iyileştirmesi yönünde düzenlenmesini sağlattırmak,
  • Sağlıklı bir çevrenin oluşturulması ve hava kalitesinde daha iyi sonuçlara ulaşabilmek için; ısınma, ulaşım ve üretim kaynaklı hava kirliliği konularında gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak,
  • Bakanlıktan yetki devri yapılan konular başta olmak üzere, tüm çalışma konularında çevre bilincini geliştirmek ve yaygınlaştırmak için gerekli çalışmalar yapmak ve yaptırmak,
  • Çevrenin korunması, çevrenin bozulmasının önlenmesi ve kirliliğin giderilmesi alanlarındaki her türlü faaliyette; Bakanlık ve gerekli hallerde ilgili kurum/kuruluşlar, meslek odaları, birlikler ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde çalışmalar yapmak,
  • Gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmelerin projelerini; Çevrimiçi ÇED Süreci Yönetim Sistemi kapsamında; belediyenin ilgili birimleri ile koordineli olarak değerlendirmek, projenin muhtemel olumsuz etkileri ve bu etkilere göre ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre alınması gereken önlemleri belirlemek ve görüş bildirmek,
  • Çevre ile ilgili değişik konulardaki şikâyet ve talepleri değerlendirmek, ilgili kişi, kurum, kuruluş ve işletmelere sorunu ileterek gereğinin yapılmasını sağlamak,
  • Bakanlıktan yetki devri yapılan konular başta olmak üzere, tüm çalışma konularında çevre bilincini geliştirmek ve yaygınlaştırmak için gerekli çalışmalar yapmak,