ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
> SOSYAL HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

SOSYAL HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

(Osman AKGÜL) (Kadrolu, Memur)

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 

SORUMLULUK

Daire Başkanına karşı 1. dereceden sorumludur.

 

GÖREVİN KAPSAMI

Belediye bünyesinde yürütülen sosyal işleri yapmak, yürütmek ve koordinasyonunu sağlamak.

 

GÖREVİN İÇERİĞİ

 

 • Daire Başkanı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, bağlı personele görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili konularda emir ve talimatlar vermek,
 • Görev alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları takip etmek, uygulanabilir gelişmeleri Daire Başkanına bildirmek,
 • Müdürlüğü ile ilgili arşiv çalışmalarını ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmek,
 • Personelin yıllık izinlerini düzenlemek ve Daire Başkanının onayına sunmak,
 • Müdürlüğü ile ilgili bilgi edinme başvurularını cevaplamak ve takibini yapmak,
 • Çalıştırılan personelin takip ve kontrollerinin yapılarak puantajlarını hazırlamak,
 • Belediye ile diğer ilgili kurumlar arasında  koordineli olarak bilgi alışverişini sağlamak,
 • Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalelere ait teknik şartnameleri hazırlamak ve komisyonların kurulmasında yer almak;
 • Yazışmaları yürürlükteki kurallara uygun olarak yerine getirerek, yetkililerce imzalanmasını müteakip ilgili birimlere ulaştırmak,
 • Müdürlüğün mal ve hizmet taleplerini, takiplerini ve ödeme emri işlemlerini yapmak,
 • İlgili birimlerle işbirliği içinde ihale ve satın alma taleplerini hazırlamak ve işlemlerini yürütmek,
 • Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak,
 • Mesaiye riayet etmek, çalışma saatlerini etkin ve verimli kullanmak, çalışma arkadaşlarıyla uyumlu olmak, kılık ve kıyafet yönetmeliğine uymak,
 • Başkan, Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları tarafında verilen konusu ile diğer işleri yapmak.

 

TEKNİK BÜRO PERSONELİ

(Cihangir CEYLAN,Hakan HARRURLUOĞLU, Evran TATLI (3 Adet Hizmet Alımı))

SORUMLULUK

Şube Müdürlerine karşı 1. dereceden sorumludur.