ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
> BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

  

 

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞININ GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

1.      Bilgi teknolojilerinin ve elektronik uygulamaların gelişimini izlemek, gelişmeler doğrultusunda çalışmalar yapmak ve gerekmesi halinde ülkemizde yapılması gereken iş ve işlemlere ilişkin hukuki, teknik ve idarî konularda       öneriler geliştirmek.

2.      İlgili mevzuatı çerçevesinde bilgi toplumuna dönüşüm amacıyla gerçekleştirilen çalışmaları izlemek, bu çalışmalara katkıda bulunmak, bu çalışmalar doğrultusunda Kurum bünyesinde ve sektör nezdinde yapılması gereken   çalışmaları koordine etmek.

3.      Bilgi Toplumu Stratejisi kapsamında bilgi teknolojileri ve e-devlet dönüşümü kapsamında belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak üzere, stratejinin uygulaması için faaliyet ve projelerin kurulmasına         destek vermek.

4.      Belediyenin mülkü olan taşınmazlara ait envanterlerin CBS ortamında yayınlamak, tapu kayıtlarını güncellemek, yayınlamak ve bilgisayar ortamında kayıtlarının tutmak.

5.      Kurumun görev alanı ile ilgili olarak bilgi teknolojisi hizmetlerinin sunulmasına yönelik düzenlemeler yapmak.

6.      İnternetin toplum üzerindeki sosyal, kültürel, psikolojik ve benzeri muhtemel etkileri ile ilgili araştırmalar yapmak ve bu hususla ilgili gerekli tedbirleri almak.

7.      Kurum içi ve kurumlar arası veri değişim standartlarını belirlemek,

8.      Belediye içi ve dışı birimlerle işbirliği yapmak, diğer bilgi işlem sistemleri ile entegrasyonu sağlamak üzere her türlü tedbiri almak,

9.      Kurum içi ve Kurum dışı verileri toplamak, mekansal analiz ve istatistikleri oluşturmak,

10.    Büyükşehir Belediyesi’nin hizmet konuları ile ilgili harita, uydu görüntüsü ve diğer verileri sağlamak, yayımlamak.

11.    E- Belediye, YBS ve CBS kapsamında kurulacak entegrasyon çalışmaları için gerekli çalışmaları gerçekleştirmek.

12.    Üst Makamlar tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

13.    Biriminde yapılan faaliyetlerde, Kalite Yönetim Sistemi gereklerine uymak ve bu sistemin güncelleme ve geliştirilmesine katkı sağlamak.

14.    Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde Belediyenin karar organlarından alınan kararlar doğrultusunda görev yapar.

15.    Başkanlık ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisine sahiptir.

16.    Daire ile ilgili harcamalarda harcama yetkilisidir.

17.    Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisine sahiptir.

18.    Başkanlığa bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisine sahiptir.

19.    Mazeretine binaen mevzuata uygun olarak mazeret izni vermek ve ödül, takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreter ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisine sahiptir.

20.    Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, Başkanlığa tayin şartlarını haiz olan personelden birini Daire Başkanlığına vekâlet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisine sahiptir. 

21.    Bağlı birimlerindeki tüm personele görev dağılımını yapar.

22.    Başkanlığın faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisine sahiptir.

23.    Genel Sekreter Yardımcısı, Genel Sekreter, Belediye Başkanlığı Makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirir.

24.    Meclis ve Encümen toplantılarında Daire Başkanlığı’nı ilgilendiren konularda görev alır.

25.    Başkanlığın işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunur.

26.    Mahiyetindeki personelin liyakat değerlendirmelerini yapar, gerektiğinde terfi, taltif ve yer değişikliği önerilerini amirine sunar.

27.    Başkanlığın işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisine sahiptir.

28.    Şube Müdürlüğü çalışmalarını ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yönlendirir, denetler, en kısa zamanda sonuçlandırılmasını sağlar.

 

BİLGİ İŞLEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 

1.      Müdürlükler arası veri alışverişini sağlamak üzere intranet oluşturmak,

2.      Müdürlükler ile diğer ilgili kurumlar arasında Network veri hatlarını kurarak bilgi alışverişini sağlamak,

3.      Terminal bağlantılarını yapmak, bilgisayar hatlarını çekmek veya çektirmek,

4.       Sistemlerin teknolojik gelişmeler doğrultusunda büyümesini sağlamak,

5.      Gelecekteki ihtiyaçları analiz etmek ve teminini sağlamak,

6.       Belediye birimlerini bilgisayar ortamına geçirmek,

7.      Sistem odasının ve malzemelerinin temiz ve düzenliliğini sağlamak,

8.      Bilgi güvenliği için her türlü yatırımı yapmalı,

9.      E-belediyecilikle ilgili her türlü projeyi yapmalı veya yaptırmalı,

10.    Belediye birimlerinin talepleri doğrultusunda sistem güvenliği için gerekli analiz çalışmasını yapmak ve bu doğrultuda teknik destek sağlamak,

11.    Sistemlerin sürekliliğini sağlamak üzere, gerekli tedbirleri almak ve uygulamak,

12.    Veri güvenliğini sağlamak ve uygulamak,

13.    Birimlerin internet bağlantılarında karşılaşabilecekleri dış tehditlere karşı yazılım ve donanım çözümlerini almak veya aldırmak,

14.    Sistem açıklarına karşı test işlemlerini yapmak veya yaptırmak,

15.    Kullanıma sunulan programlarla ilgili olarak zaman içinde çıkan problemleri gidermek veya sorunun çözümü için ilgili birimleri bilgilendirmek,

16.    Amiri tarafından verilen iş ve işlemleri yerine getirmek.

 

SİSTEM VE DONANIM EKİBİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

1.      Sistemlerin geliştirilmesi ya da değiştirilmesi için gereksinimleri tanımlamak.

2.      Sistem geliştirme ve kurma çalışmaları yaparak yönlendirmede bulunmak.

3.      Bilginin optimum denetimini ve güvenliğini;  kaynakların en iyi biçimde kullanılmasını sağlayacak sistem akışını ve yöntemlerini tasarlamak ve uygulamak.

4.      Sistemleri, gereksinimleri karşılığında belirlemek için denemeler yapmak.

5.      Tam,  doğru ve verimli  bilgisayar  sistemlerinin kurulumunu geliştirmek.

6.       Bilgisayar işletim yöntemleri ve işletim standartları konularında güncel  bilgi sahibi olmak.

7.       Ağ işletim sistemleri ve standartları hakkında güncel bilgi sahibi olmak.

8.       Ağ gereçlerini kullanarak potansiyel ve gerçek sorunları saptamak.

9.       Girişteki hataları belirlemek ve işleme girmeden önce düzeltmek.

 

YAZI İŞLERİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

1.      Birime gelen tüm evrak ve belgeleri, postaları zimmetle teslim almak,

2.      Konularına  göre  evrak  ve  belgelerin  ayırımını  ve  kaydını  yaparak  imza işlemlerini tamamladıktan sonra ilgili birimlere zimmetli olarak ulaştırılması ve aynı şekilde tüm birimlerden gelen evrakların da gerekli yerlere sevkiyatını, belirli bir düzen içerisinde sağlamak,

3.      Müdürlüğün Genel Evrak akışını düzenlemek ve arşivlemek,

4.      Meclis  ve  encümen  kararlarının  alınması  ve  sonuçları  ile  ilgili  sekretarya hizmetlerini yapmak,

5.      İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre Yazı İşleri Müdürlüğü’nü ilgilendiren görevleri yapmaktır.

 

YAZILIM BİRİMİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

1.      Belediyede mevcut olan müdürlüklerden gelen bilgisayar yazılımları ile ilgili taleplere cevap vermek; otomasyona geçiş aşamasında çözüm sunmak, otomasyona geçtikten sonra ise yazılım konusunda teknik destek vermek.

2.      Sistem yazılımları ile ilgili sorunları çözmek.

3.      Sistem yöneticilerinin ve operatörlerinin işlerini kolaylaştıracak ve teknolojisini süreklilik kazanmasını sağlayacak programları yazmak veya yazdırmak.

4.      Mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde yüklü olan programların bakım ve güncellemelerini yapmak  ve yaptırmak.

5.      Analiz çalışmaları tamamlanan  işlerin bilgisayar programlarını yazmak veya yazdırmak.

6.      Bilginin yedeklenmesi ile ilgili programlar yazmak veya yazdırmak.

7.      E-belediyecilikle ilgili her türlü projeler için analiz, yazılım, lisans ve hizmet alımı yapmalı veya yaptırmalı.

8.      Belediye birimlerine ait verilerin korunması, saklanması,  bir veri tabanında toplanarak tutulması,  yönetilmesi  ve  gerekli analizlerin yapılması veya yaptırılması.

9.      Programları  gerçek verilerle test etmek ve işletime sunmak.

10.    Veri tabanı oluşturmak ve sorunsuz olarak  kullanılmasını  sağlamak.

11.    Veri  güvenliğini sağlamak ve uygulamak.

12.    Belediye birimlerine ait Bilgisayar, Yazılım, Otomasyon projesi ve Lisanslarına ait alımı için teknik şartname hazırlamak.

13.    Veri tabanının yapısını ve kullanım  standartlarını  tanımlamak.

14.    Yeterli koruma altında gerekli bilgiye ekonomik ve verimli bir biçimde erişilebilmesini sağlamak.

15.    Programlamanın tam ve doğru çalışmaları için gerekli denemeleri yapmak.

16.    Tam, doğru ve verimli bilgisayar programları geliştirmek ya da temini yoluna gitmek,

17.    Kaynak kodları olan yazılımlarda birimlerce  ihtiyaç duyulan ve talep edilen eklemeleri yapmak.

18.    Geçerli program dilleri program yazma ve işletme yöntemleri konularında güncel gelişmeleri izlemek ve bilgi edinmek.

19.    Yazılımla ilgili lisansları almak ve geliştirerek güncel tutmak.

20.    Yazılım ve veritabanı güvenliğini sağlamak ve virüslere karşı korumak için gerekli önlemleri almak.

21.    Belediyemiz internet hizmetlerini yürütmek, web sayfalarının tasarım, bakım ve güncellemesini yapmak ya da yaptırmak, web uygulama yazılımları ve bu yazılımlara ait lisans ihtiyaçlarını tespit ve teminle hizmetin sağlıklı yürümesini sağlamak.

22.    Tüm belediye birimlerine ait İnternet Servis Sağlama Hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.

23.    Kurumda kullanılan yazılımların geliştirilmesini ve ihtiyaca göre düzenlenmesini sağlamak,

24.    Belediye birimlerine ait Bilgisayar, Yazılım, Otomasyon projesi ve Lisanslarına ait alımı için teknik şartname hazırlamak.

25.    Belediyenin web sitesini güncelleyerek çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini sağlamak,

26.    Belediyenin ve ilgili müdürlük faaliyetlerinin tanıtımını web sitesi üzerinden yapmak,

27.    İhale duyurularını ve belediye ile ilgili haberleri yayınlamak,

28.    Vatandaştan farklı ortamlardan alınan verileri elektronik ortamda oluşturmak ve standardını sağlamak,

29.    Devamlı gelişen bilişim teknolojisini takip ederek Belediye hizmetlerinin daha verimli ve daha hızlı yapılmasını sağlamak,

30.    Belediyemiz internet hizmetlerini yürütmek, web sayfalarının tasarım, bakım ve güncellemesini yapmak ya da yaptırmak, web uygulama yazılımları ve bu yazılımlara ait lisans ihtiyaçlarını tespit ve teminle hizmetin sağlıklı     yürümesini sağlamak,

31.    Amiri tarafından verilen iş ve işlemleri yerine getirmek.

 

PERSONEL GÖREV TANIMI

DONANIM TEKNİK SERVİS BİRİMİ GÖREV TANIMLAMALARI

1.      ÖZKAN YEŞİLYURT

 • Bilgisayar ve çevre birimleri bakım onarım, 
 • Fotokopi yazıcı bakım onarım,
 • Network hat çekimi ve kontrolü (Tüm birimler ve ilçeler dahil),
 • Kamera sistemlerinin kurulumu ve kontrolü (Tüm ilçe ve birimler dahil),
 • Kapı geçiş sisteminin kurulumu ve kontrolü,
 • Personel Takip Sistemi kurulumu ve kontrolü (Tüm ilçe ve iştirak şirketler dahil),
 • Misafir Takip Sistemi kurulumu ve kontrolü,
 • Yemekhane Sistemi kurulumu ve kontrolü,
 • Personel kart basımı,
 • Çizim programlarının kurulumu ve güncellenmesi,
 • Endüstriyel tv’ lerin kurulumu ve kontrolü,
 • Meclis ses sistemi kurulumu ve kontrolü,
 • Firewall kontrolü,
 • Server kurulumu ve kontrolü,
 • Mail Server Sistemi kontrolü,
 • Hizmet alımı işçi sicil sistem kontrolü,
 • HGS otomatik kapı geçiş sistemi kurulumu ve kontrolü.

 

2.      OLCAY OZAN DİKBAŞ

 • Bilgisayar ve çevre birimleri bakım onarım,
 • Fotokopi yazıcı bakım onarım,
 • Network hat çekimi ve kontrolü (Tüm birimler ve ilçeler dahil),
 • Kamera sistemlerinin kurulumu ve kontrolü (Tüm ilçe ve birimler dahil),
 • Kapı geçiş sisteminin kurulumu ve kontrolü,
 • Personel Takip Sistemi kurulumu ve kontrolü (Tüm ilçe ve iştirak şirketler dahil),
 • Misafir Takip Sistemi kurulumu ve kontrolü,
 • Yemekhane Sistemi kurulumu ve kontrolü,
 • Personel kart basımı,
 • Çizim programlarının kurulumu ve güncellenmesi,
 • Endüstriyel tv’ lerin kurulumu ve kontrolü,
 • Meclis ses sistemi kurulumu ve kontrolü,
 • Firewall kontrolü,
 • Server kurulumu ve kontrolü,
 • Mail Server Sistemi kontrolü,
 • Hizmet alımı işçi sicil sistem kontrolü,

 

3.      ZAFER ERKAN

 • Bilgisayar ve birimleri bakım onarım,
 • Fotokopi yazıcı bakım onarım,
 • Network hat çekimi ve kontrolü (Tüm birimler ve ilçeler dahil),
 • Kamera sistemlerinin kurulumu (Tüm ilçe ve birimler dahil),
 • Kapı geçiş sisteminin kurulumu ,
 • Personel Takip Sistemi kurulumu ve kontrolü (Tüm ilçe ve iştirak şirketler dahil),
 • Misafir Takip Sistemi kurulumu ve kontrolü,
 • Yemekhane Sistemi kurulumu ve kontrolü,
 • Personel kart basımı,
 • Çizim programlarının kurulumu ve güncellenmesi,
 • Meclis ses sistemi kurulumu ve kontrolü,
 • Grafik Tasarımcısı,
 • Kurum ve iştirak şirketlere web site tasarımı,
 • Kurum ve iştirak şirketlere kart tasarımı. 

 

4.      MUHAMMED YILMAZ

 • Bilgisayar ve birimleri bakım onarım,
 • Fotokopi yazıcı bakım onarım,
 • Meclis ses sistemi kurulumu ve kontrolü,

YAZI  İŞLERİ GÖREV TANIMLAMALARI

1.       NEJLA ATASEVER

 •  Birime gelen tüm evrak ve belgeleri, postaları zimmetle teslim almak,
 • Konularına  göre  evrak  ve  belgelerin  ayırımını  ve  kaydını  yaparak  imza işlemlerini tamamladıktan sonra ilgili birimlere zimmetli olarak ulaştırılması ve aynı şekilde tüm birimlerden gelen evrakların da gerekli yerlere sevkiyatını, belirli bir düzen içerisinde sağlamak,
 • Müdürlüğün Genel Evrak akışını düzenlemek ve arşivlemek,
 • Meclis  ve  encümen  kararlarının  alınması  ve  sonuçları  ile  ilgili  sekretarya hizmetlerini yapmak,
 • İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre Yazı İşleri Müdürlüğü’nü ilgilendiren görevleri yapmaktır.

 

YAZILIM GELİŞTİRME GÖREV TANIMLAMALARI

 

1.      ESİN ATİLAY: Web tasarım ve programlama. Belediyede mevcut olan müdürlüklerden gelen bilgisayar yazılımları ile ilgili taleplere cevap vermek; otomasyona geçiş aşamasında çözüm sunmak, otomasyona geçtikten sonra ise yazılım konusunda  teknik destek vermek. Yapılan sistemler;

 • Sosyal Yardım Sistemi,
 • Elektronik İletişim Yönetim Sistemi,
 • Öğrenci Sosyal Yardım Sistemi,
 • Yeni Doğan Set Takip Sistemi,
 • Taziye Sms Sistemi,
 • Esker iştirak şirketi web sitesi yapımı,
 • Esker Mesleki Yeterlilik Kurumu web sitesi ve portal yapımı,
 • Kurumsal Web sitesinin yapımı ve yönetimi

 

2.      ERSİN YILDIZ: Web tasarım ve programlama, bilgisayar bakım ve onarım. Belediyede mevcut olan müdürlüklerden gelen bilgisayar yazılımları ile ilgili taleplere cevap vermek; otomasyona geçiş aşamasında çözüm sunmak, otomasyona geçtikten sonra ise yazılım konusunda teknik destek vermek. Yapılan sistemler;

 • Dosya Paylaşım Sistemi,
 • Hayvan Sahiplendirme Sistemi,
 • Vatandaş Bilgilendirme Sistemi,
 • Yönetilebilir Web Şablon Sistemi,
 • Toner Takip Sistemi,
 • Spor A.Ş web sitesi yapımı,
 • Esker Mesleki Yeterlilik Kurumu web sitesi ve portal yapımı
 • Öğrenci Sosyal Yardım Sistemi,
 • Kurumsal Web sitesinin yapımı ve yönetimi