KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

 

İşbu yazı yoluyla internet sitemizi ziyaret eden sizleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (kısaca “Kanun”) gereğince bilgilendirilmekteyiz. İşbu Aydınlatma Metni, internet sitemizi kullanan ziyaretçilerimizden toplanan kişisel verilerin kaydedilmesi, işlenmesi, paylaşılması, üçüncü taraflara aktarılması, saklanması, silinmesi ve imhası süreçleri ile bunlara ilişkin ilkelerimiz hakkında ziyaretçilerimizin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

I) Veri sorumlusu

ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
Adres: Muratpaşa Mahallesi, Ömer Nasuhi Bilmen Cd. No:6A, 25100 Yakutiye/Erzurum,
Kanun kapsamında “Veri Sorumlusudur”.

 

II) Kişisel verileriniz hangi amaçla işlenecek

Kişisel verileriniz, aşağıdaki durum ve koşullarda Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından Kanun kapsamında işlenmektedir:

 

Kişisel verileriniz;

1. Sosyal yardım kampanya faaliyetlerinde kullanmak için,

2. Düzenlediğimiz organizasyonlar ve sunduğumuz hizmetlere ile ilgili bilgi iletişimi yapılması için,

3. Sosyal medyada yapılan etkinlik haberlerinde kullanılmak amacıyla,

4. İnternet sitesi kullanıcıları ve ziyaretçilerinin  kullanım alışkanlıklarının belirlenmesi, belediyemizin dijital ortamda nasıl daha verimli olabileceğine daire çalışmalarda veri analizi yapabilmek için,

5. Sitede sunulan hizmetlerimizin kalitesinin artırılması için,

6. site üzerinden hizmet alınması durumunda bu hizmetin gerekliliklerinin yerine getirilebilmesi için.

 

III) Hangi kişisel verileriniz işlenecek

 

Aşağıdakilerle sınırlı olmamak ve bunlar örnekleyici olmak kaydı ile sizinle kurulacak hukuki ilişkiye veya yapılacak işleme göre aşağıdaki verileriniz işlenecektir,

 

1. bize iletmiş olduğunuz ve/veya internet sitenizde veya diğer kanallarda ilan ettiğiniz iletişim bilgileriniz,

2. İnternet sitemize ve burada bağlantısı verilen sosyal medya hesaplarımıza yüklediğiniz veya gönderdiğiniz her türlü veri, fotoğraf, paylaşım,

3. ilgilendiğiniz ürünler, teklif almak istediğiniz ürün veya hizmetler

4. İnternet sitemize ulaşmak için kullandığınız tarayıcı, üzerinden geldiğiniz internet sitesi veya uygulama ve çerez politikamızda yer alan diğer bilgiler

5. 5651 sayılı yasa gereği tutulması zorunlu olan IP, kullanılan protokol ve iletişim kayıtları,

6. ziyaret ettiğiniz alt sayfalar, buralarda harcana süre gibi kullanım istatistikleri

 

IV) Kişisel verileriniz kimlere ve hangi amaçla aktarılabilecek
İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlar ve Kanun’un belirlediği şartlara göre;

 

1. Ticari, mali ve hukuki danışmanlıklar ve denetimler amacıyla danışmanlara ve denetim firmalarına,

2. Organizasyon, tanıtım ve duyurularımızın yapılabilmesi için bu süreçlerin içinde olan taşeron ve hizmet alınan 3.taraflara,

3. Vatandaş şikayetlerinin çözümlenmesi amacıyla alınan Çağrı Merkezi ve/veya Şikayet takibi hizmeti şirketlerine,

4. Yalnızca Kanunlarda şart koşulduğu ve kapsamıyla sınırlı olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla yargı mercilerine,

5. Sitemizle bağlantılı sosyal medya hesapları ile yaptığınız iletişim için yer sağlayıcı veya sistem sağlayıcı olan sosyal medya platformu sahibi şirketlerle

6. Veri aktarımı için rızanızı aldığımız diğer alıcılara, açık rızanız ya da Kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

IV) Kişisel veri işlemenin yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, Erzurum Büyükşehir Belediyesi veya Erzurum Büyükşehir Belediyesi adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından; internet sitesi, sosyal medya kanallarımız, mobil uygulamalarımız ve bu sayılanlarla sınırlı olmamak üzere sözlü, yazılı, görsel veya elektronik kanallar aracılığıyla ve açık rızanız alınmak suretiyle toplanmaktadır.


Kişisel verileriniz, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından, yerel yönetimlere kanunla verilen faaliyetlerimizin sunulabilmesi ve faaliyetlerimizde sürekliliğin sağlanabilmesi, Kanunlarca öngörülen sorumluluklarımızın tam ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacıyla işlenmektedir.

 

V) Kanun gereğince yasal haklarınız

KVKK’nın 11. maddesinde haklarınız yazılı olup, bunlar aşağıdaki gibidir:

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne yazılı olarak başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme,

f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; https://www.erzurum.bel.tr/Iletisim/IL.html adresindeki formu doldurarak, “Muratpaşa Mahallesi, Ömer Nasuhi Bilmen Cd. No:6A, 25100 Yakutiye/Erzurum” adresine bizzat getirebilir veya noter kanalı ile gönderebilir veya formun imzalı bir suretini beyazmasa@erzurum.bel.tr mail adresine veya erzurumbuyuksehirbelediyesi@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak kayıtlı elektronik posta adresinizden iletebilirsiniz. Gönderilecek cevabın kişisel veri içermesi durumunda, verinin gönderileceği kişinin gerçekten siz olduğunuzu belirlemek için elden teslim, KEP ve noter vasıtası dışında yapılan başvurularda cevap hazır olduğunda teslim edilmesi için sizden kimliğinizi ispatlamanız talep edilecektir. Talepleriniz, talebinizin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Talebiniz başkası adına yapılacaksa bu konuda almış olduğunuz bir vekaletnamenin ve kimliğinizi doğrular diğer belgelerin başvurunuza eklenmiş olması gerekmektedir.